Osnovni dokumenti koje svaki kandidat treba detaljno proučiti prije prijave za certificiranje su :

IPMA ICB4 „Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima (knjiga 1)“ je IPMA standard u kojem su definisane i opisane kompetencije iz upravljanja projektima. To je osnovno gradivo za pripremu ispita, odnosno certificiranja (preuzeti ovde).

IPMA ICR4 Public„IPMA Međunarodni propisi za certifikaciju (za javnost) – Za procjenu pojedinaca u upravljanju projektima, programima i portfeljima“ je dokument u kojem je kandidatima i javnosti objašnjen postupak IPMA certifikacije (preuzeti ovde).

IPMA Code of Ethics and professional Conduct – „ IPMA Kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja“ je dokument u kojem su objašnjeni etički i profesionalni principi na koje daje pristanak svaki kandidat koji pristupa certificiranju i kojeg se moraju pridržavati svi IPMA volonteri, profesionalci, certifikovani voditelji projekata/programa/portfelja (preuzeti ovde).

Uputstvo za kandidate prije ispita (preuzeti ovde).

Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:

Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – koji uključuje sve potrebne lične podatke kako bi BiHCERT mogao identifikovati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnosioca zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja. Kao dio prijave kandidat izjavljuje da pristaje na uslove IPMA procesa certifikacije, uključujući i objavljivanje svog imena na popisu IPMA certifikovanih na web stranicama UUPuBiH i IPMA-e, davanje svojih podataka BiHCERT-u i IPMA u svrhu revizije, vlasništvo certifikata, postupak certificiranja, finansijske uslove, kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja, žalbeni postupak (preuzeti ovde).

Samoocjenjivanje – obrazac kojim kandidat provodi vlastitu ocjenu kompetencija iz znanja o elementima kompetencija za nivo D, odnosno iz znanja, vještina i sposobnosti za nivoe C, B ili A. BiHCERT koristi ovaj obrazac prilikom procjene i ispita kandidata. Obrazac treba popuniti realno, uzimajući u obzir nivo kompetencija za koju se prijavljuje, odnosno koju kandidata posjeduje (preuzeti ovde).

Kratki izvještaj o projektu – podnosi se samo za nivoe C, B ili A dok za nivo D ne treba ovaj prilog.
Izvještaj može imati najviše 15 stranica i sadrži : organizaciju preduzeća (pojedinosti o preduzeću, vrste projekata koje radi, glavni ciljevi preduzeća u kojoj podnosioc zahtjeva radi); kratko, na jednoj stranici za svaki projekat s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju; ulogu podnosioca zahtjeva (organizacioni grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutrašnjim i vanjskim interesnim skupinama), te konačno kako je kandidat vodio projekt i kako ispunjava kriterije složenosti za nivo za koju se prijavljuje (nivo C standardni projekt, nivo B složeni projekt u složenom okruženju, nivo A strateški projekt u složenom okruženju) (preuzeti ovde).

Procjena kompleksnosti upravljanja – obrazac se koristi od strane kandidata i ocjenjivača kako bi se procijenila kompleksnost upravljanja projektom i služi za kvalifikaciju iskustva. Obrazac sadrži deset indikatora kompleksnosti. Puni opis svakog indikatora uključen je u sve radne listove. Detaljno uputstvo za popunjavanje možete pronaći na prvom radnom listu (preuzeti ovde).

Reference za provjeru– Za nivoe A, B i C podnosilac zahtjeva treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na nivo i područje certifikacije za koju se prijavljuje.

Dokumenti koje kandidati ispunjavaju poslije ispita:

• Obrazac Povratne informacije kandidata na postupak certifikacije. Obrazac Povratne informacije služi za prikupljanje informacije o tome kako su kandidati zadovoljni sa postupkom certifikacije, kako bi se isti dodatno unaprijedio (preuzeti ovde).

Obrazac za pritužbu (preuzeti ovde) i Obrazac za žalbu (preuzeti ovde) – više o ovim postupcima je opisano u Smjernici za pritužbe i žalbe (preuzeti ovde).

Obrasci za pritužbe ili žalbe su formalni dokumenti kojima kandidat pokreće određeno pitanje ili žalbeni postupak u odnosu na rezultat ili okolnosti sa kojima nije zadovoljan, ili misli da nisu u skladu sa IPMA ili BiHCERT propisima.