Članstvo

Redovnim članom smatra se aktivni član Udruženja, koji aktivnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.
Podržavajućim članom smatra se osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadataka Udruženja. Udruženje vodi registar članova, koji čini sastavni dio ovog Statuta.

Redovnim i podržavajućim članom postaje se upisom u registar članova koji vodi sekretar Udruženja.
Počasnim članom može postati svaka osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruženja. Počasnim članom postaje se odlukom Skupštine udruženja.

Prava i obaveze članova su:
• sudjelovanje u djelatnostima Udruženja,
• čuvanje i podizanje ugleda Udruženja,
• čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza,
• sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruženja.