Recertifikacija je potrebna po isteku 5 (pet) godina nakon certificiranja za sve nivoe i područja.

Odgovornost za pokretanje postupka recertifikacije je na nosiocu certifikata, putem prijave do najviše 6 (šest) mjeseci od datuma isteka trenutnog certifikata.

Produženje roka može biti dobijeno od strane BiHCERT-a do 12 mjeseci od datuma isteka certifikata, uz opravdanje.

U postupku recertifikacije provjerava se da li je kandidat u proteklih pet godina radio u području upravljanja projektima na nivou kompetencija za koje posjeduje certifikat.

Certifikat nivo D :

popunjen Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije , biografija (CV), popunjen Obrazac samoocjenjivanje (sve isto kao i kod prijave za prvu certifikaciju)
Minimalno 35 sati evidencije kontinuiranog profesionalnog razvoja tokom svake godine (ukupno 175 sati) od posljednje (re)certifikacije.

Certifikat nivo C, B ili A:

popunjen Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije , biografija (CV), popunjen Obrazac samoocjenjivanje (sve isto kao i kod prijave za prvu certifikaciju)
Dokazi o minimalno 30 mjeseci praktičnog iskustva tokom petogodišnjeg perioda
Složenost projekata koji su navedeni kao dokazi za minimalno 30 mjeseci tokom petogodišnjeg perioda (isto kao i kod prijave za certifikaciju)
Vođenje drugih (za nivoe A ili B), odnosno upravljanje drugima (za nivo C) u projektima za koje se daju dokazi o minimalno 30 mjeseci
Minimalno 35 sati evidencije kontinuiranog profesionalnog razvoja tokom svake godine (ukupno 175 sati) od posljednje (re)certifikacije.
Reference za provjeru – (isto kao i kod prijave za certifikaciju)