IPMA certifikat nivo A „Certifikovani direktor projekta“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta da djeluje u vrlo složenom projektnom okruženju koje ima strateški uticaj na organizaciju.

Za nivo A će se prijaviti osobe koje imaju kompetencije upravljanja strateškim projektima te isto mogu dokazati kroz postupak provjere znanja, vještina i sposobnosti u praksi.

Strateški projekti su oni koji imaju veliki uticaj na širu zajednicu koja ih je radi toga proglasila „strateškim“.

Složenost strateških projekata je razumljiva sama po sebi, ali se provjerava i boduje kroz indikatore složenosti.

Procjena kandidata na nivou A je temeljena na demonstraciji elementa kompetencije primijenjenog u vrlo složenom okruženju projekta na strateškim projektima.

Kriterijumi prihvatljivosti: u posljednjih 12 godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj projekta na odgovornoj funkciji vodstva složenih projekata, od čega barem tri godine na strateškom nivou.

Pri prijavi za certificiranje IPMA nivo A kandidat treba dostaviti: Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije, biografiju (CV), Kratki izvještaj o projektu, reference, Obrazac procjene kompleksnosti upravljanja i Obrazac samoocjenjivanja, nakon čega BiHCERT administracija provjerava potpunost i prihvatljivost prijave te po potrebi traže dopunu ili pojašnjenja.

Obrasci potrebni za pristup certificiranju IPMA nivo A:

1. Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije (preuzeti ovde)

2. Samoocjenjivanje (preuzeti ovde)

3. Biografija (CV) (preuzeti ovde)

4. Kratki izvještaj o projektu (preuzeti ovde)

5. Obrazac procjene kompleksnosti upravljanja (preuzeti ovde)

6. Reference za provjeru – za IPMA nivo A, podnosilac Prijave za certificiranje treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na nivo i područje certifikacije za koju se prijavljuje.

Traženi obrasci se elektronski popunjavaju i dostavljaju sekretarijatu Udruženja na e-mail adresu : office@uup.ba

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave BiHCERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po izvršenju uplate svaki kandidat dobija zadatak za izradu Projektnog izvještaja na primjeru strateškog projekta kojeg kandidat sam predloži, a odobre BiHCERT ispitivači.

Projektni izvještaj se treba izraditi i predati u e-formi na e-mail certbih@uup.ba unutar maksimalnog roka od 90 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.

BiHCERT ispitivači će ocijeniti Projektni izvještaj i pozvati kandidata na završni intervju na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar područja upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definisane za strateške projekte u vrlo složenom okruženju.

Cijena certifikovanja za internacionalni certifikat IPMA nivo A iznosi – 4400,00 KM

Korporativnim i individualnim članovima Udruženja kao i studentima odobrava se popust od 10%.